نام بوستان : مجتمع 5000 واحدی

نام بهره بردار : مجدالدین صمیمی

بارکد وسیله : 19817

محل بوستان : شیراز ، گلدشت معالی آباد خیابان لادن ، خیابان لاله

شماره گواهینامه : SNE01FA010060002

تاریخ صدور :1401/02/21

تاریخ اعتبار : 1402/01/06