نام بوستان :پارک ساحلی

نام بهره بردار : محمدنوروزی

بارکد وسیله : 63138

محل بوستان : شیراز ، بلوار تخت جمشید ، خیابان شهرداری

شماره گواهینامه : SNE01FA010050003

تاریخ صدور : 1401/02/27

تاریخ اعتبار : 1402/02/01