نام متقاضی / بهره بردار : احمد حسینی

شماره گواهینامه : SNE01FA010040001

نام زمین : شهربازی ستاره

آدرس محل بازرسی : شیراز شهربازی مجتمع ستاره فارس

تاریخ صدور : 1401/01/16

اعتبار یکسال پس از تاریخ