نام بوستان : پارک کوهپایه

نام بهره بردار : محسن اسدی

بارکد وسیله : 54820

محل بوستان : فارس – شهرستان فراشبند – شهر نوجین

شماره گواهینامه : SNE01FA010030004

تاریخ صدور : 1401/01/22

تاریخ اعتبار : 1402/01/22