نام بوستان : بوستان آزادی ( شهدا )

نام بهره بردار : یحیی فاطمی

بارکد وسیله :20674 و 21778 و 3685 و 38798

محل بوستان : فارس – شهرستان خرامه

شماره گواهینامه : SNE01FA010010006

تاریخ صدور : 1401/03/10

تاریخ اعتبار : 1401/02/31