نام متقاضی : راد نوش سازه آریا داد

شماره گواهینامه : SNE00FH000350145

ارتفاع بحرانی : 181

تاریخ صدور : 1400/12/21

اعتبار یکسال پس از تاریخ