نام متقاضی : شهرداری منطقه 1 شیراز 

شماره گواهینامه : SNE00FH000310141

ارتفاع بحرانی : 179

تاریخ صدور : 1400/12/09

اعتبار یکسال پس از تاریخ