نام متقاضی : راد نوش سازه آریا داد

شماره گواهینامه : SNE00FH000250135

ارتفاع بحرانی : 124

تاریخ صدور : 1400/12/01

اعتبار یکسال پس از تاریخ