نام متقاضی : راد نوش سازه آریا داد 

شماره گواهینامه : SNE00FH000240134

ارتفاع بحرانی : 121

تاریخ صدور : 1400/12/01

اعتبار یکسال پس از تاریخ