نام متقاضی : راد نوش سازه آریا داد 

شماره گواهینامه :  SNE00FH000230133

ارتفاع بحرانی : 104

تاریخ صدور :1400/12/01

اعتبار یکسال پس از تاریخ