نام ساختمان و آدرس : شهرداری منطقه 5 شیراز / شیراز ، بلوار رحمت ، روبروی بوستان سعدی

شناسه موتورخانه : B135085523297

شماره گزارش بازرسی : SNE00FB000040003

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/10/29

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد