نام و نام خانوادگی : وحید قاسمی

شماره پرسنلی : SNE-P-026

کدملی : 2300552876

سمت  : تکنسین موتورخانه

تاریخ انقضاء : 1401/06/31