نام و نام خانوادگی : مهدی فرشاد اشرف

شماره پرسنلی : SNE-P-014

کدملی : 2299046887

سمت  : مدیر عامل و مدیر فنی : ایران گپ و ارگانیک

تاریخ انقضاء : 1401/06/31