نام و نام خانوادگی : حمیدرضا رحیمی

شماره پرسنلی : SNE-P-013

کدملی : 6489887037

سمت  : مدیرفنی شهربازی

تاریخ انقضاء : 1401/06/31