نام و نام خانوادگی : امیرحسین صحرائیان

شماره پرسنلی : SNE-P-002

کدملی : 2298375798

سمت 1 : مدیر تضمین کیفیت و مدیر فنی ( سازه بادی ، انرژی ، و موتورخانه و آزمایشگاه آزمون جذب ضربه )

سمت 2 : بازرس ( آسانسور و پلکان برقی )

تاریخ انقضاء : 1401/06/31