نام متقاضی : شهرداری ساوه

شماره گواهینامه : SNE03FH030160301

ارتفاع بحرانی : 152

تاریخ صدور : 1403/02/16

تاریخ اعتبار : —-