نام متقاضی : شهرداری ساوه

شماره گواهینامه : SNE03FH030130298

ارتفاع بحرانی : 217

تاریخ صدور : 1403/01/28

تاریخ اعتبار : —-