نام ساختمان:ساختمان اداره کل امور عشایر استان فارس

نوع ساختمان:اداری

آدرس:فارس، شیراز، نبش خیابان فلسطین و هدایت

نسبت انرژی ساختمان: 4/4

رده ی انرژی: E

شماره برچسب: SNE02FE020030199