نام ساختمان:ساختمان اداره کل دامپزشکی استان فارس

نوع ساختمان:اداری

آدرس: استان فارس، شیراز، نبش خیابان مشیر غربی

نسبت انرژی ساختمان: 3/5

رده ی انرژی: D

شماره برچسب: SNE02FE020010201