نام ساختمان و آدرس :موتورخانه ساختمان اصلی بیمارستان دکتر خدادوست/استان فارس، شیراز، نبش خیابان ستارخان

شناسه موتورخانه :A2 5067506887-1

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB021890427

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1403/01/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد