نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه میدان قدی تربت جام/خراسان رضوی، تربت جام

شناسه موتورخانه :B3 4141246822

شماره گزارش بازرسی : SNE02FB020350270

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1402/01/29

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد