نام بوستان : بوستان کودک گل نرگس ( 12046 )

نام بهره بردار : محمد نام آور  ( 5754 )

بارکد وسیله : 65080

محل بوستان : فارس ،شیراز ، بلوار میرازی شیرازی شرقی ، نبش کوچه 23 ، مجتمع فرهنگی تفریحی باغ گل نرگس

شماره گواهینامه : SNE01FI010090048

تاریخ صدور : 1401/05/29

تاریخ اعتبار : 1402/05/25