نام بوستان : بوستان اندیشه (9569 )

نام بهره بردار : پیمان رجب زاده ( 7372 )

بارکد وسیله : 52180

محل بوستان : فارس ، استهبان ، شهرک غدیر ، بوستان اندیشه

شماره گواهینامه : SNE01FI010080047

تاریخ صدور : 1401/05/05

تاریخ اعتبار : 1402/04/26