نام بوستان : پارک انتظار 2 (474 )

نام بهره بردار : امین صابریان ( 5251 )

بارکد وسیله : 34378

محل بوستان : فارس . شیراز . بلوار دکتر حسابی ، ابتدای ورودی شهرک گلستان

شماره گواهینامه : SNE01FI010070046

تاریخ صدور : 1401/05/02

تاریخ اعتبار : 1402/04/29