نام بوستان : بوستان رضوی ( 449 )

نام بهره بردار : علی اکبر توکلیان ( 9416 )

بارکد وسیله : 69244

محل بوستان : شیراز ، بلوار ابونصر شرقی

شماره گواهینامه : SNE01FI010040043

تاریخ صدور : 1401/02/31

تاریخ اعتبار : 1402/02/26