نام بوستان : بوستان آزادی ( 468 )

نام بهره بردار : یحیی فاطمی ( 616 )

بارکد وسیله : 20673

محل بوستان : شهرستان خرامه ، بوستان آزادی

شماره گواهینامه : SNE01FI010010044

تاریخ صدور : 1401/03/01

تاریخ اعتبار : 1402/02/30