نام بوستان : بوستان آزادی ( 11147 )

نام بهره بردار : حمیدرضا کراری  ( 1534 )

بارکد وسیله : 75650

محل بوستان : فارس ،کوار ، خیابان اکبرآباد ، بوستان آزادی

شماره گواهینامه : SNE01FI000030049

تاریخ صدور : 1401/06/05

تاریخ اعتبار : 1402/05/29