نام متقاضی :قصر بازی پارسیان

شماره گواهینامه : SNE01FH010090155

ارتفاع بحرانی : 214

تاریخ صدور : 1401/10/13

اعتبار یکسال پس از تاریخ