نام متقاضی : رادنوش سازه آریا راد

شماره گواهینامه : SNE01FH010050151

ارتفاع بحرانی : 166

تاریخ صدور : 1401/09/22

اعتبار یکسال پس از تاریخ