نام متقاضی : مهد کودک جوانه ها ( خانم آزیتا شفیعی ) 

شماره گواهینامه : SNE01FH010040150

ارتفاع بحرانی : 163

تاریخ صدور : 1401/05/30

اعتبار یکسال پس از تاریخ