نام متقاضی : آقای عبدالخالق میری 

شماره گواهینامه : SNE01FH010020148

ارتفاع بحرانی : 217  CM

تاریخ صدور : 1401/03/26

تاریخ اعتبار : 1402/03/25