نام و نوع نیروگاه : نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

شماره گزارش : SNE01FE990550163