شماره گواهینامه : SNE01FC010010001

مشخصات : جرثقیل اطلس / کامیون بنز

شماره شاسی  : 55028693

شماره موتور : 10042094

ظرفیت مجاز باربرداری : 5 تن

تاریخ صدور : 1401/03/04

تاریخ اعتبار : 1401/09/04