نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه دکتر بهشتی/اراک، خیابان دکتر بهشتی، نرسیده به میدان 7 تیر

شناسه موتورخانه :B3 12027888809

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012220205

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد