نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه خنداب/خنداب، خیابان آیت الله غفاری، میدان حر

شناسه موتورخانه :B3 12001234380

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012210204

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد