نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه میلاجرد/میلاجرد، ابتدای خیابان شهدا

شناسه موتورخانه :B3 12014900740

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012200203

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد