نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه کیمجان/کیمجان، ابتدای خیابان امام خمینی

شناسه موتورخانه :B3 12036606489

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012190202

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/15

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد