نام ساختمان و آدرس : ساختمان موتورخانه بانک ملی شعبه خیابان آیت الله مدنی/اراک، خیابان شیخ فضل الله نوری، اول کوچه راستین

شناسه موتورخانه :B3 12009892018

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB012180201

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/12/14

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد