نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه خیابان کوهسنگی/خراسان رضوی، مشهد

شناسه موتورخانه :B3 40427465112

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011560176

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/11/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد