نام ساختمان و آدرس :ساختمان بانک ملی شعبه بلوار دانشجو/خراسان رضوی، مشهد

شناسه موتورخانه :B3 4120207490

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB011400169

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/11/13

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد