نام ساختمان و آدرس : زایشگاه بیمارستان ولی عصر فسا/ استات فارس،فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان ولی عصر

شناسه موتورخانه :A2 5004854963

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010700077

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/09/10

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد