نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری جهاد کشاورزی اصفهان / استان اصفهان ، اصفهان ، خیابان هزار جریب

شناسه موتورخانه : B1302004860143

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010540046

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/08/30

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد