نام ساختمان و آدرس : مجتمع فرهنگی کمیته امداد امام خمینی شیراز/ استات فارس، شیراز،  جنب لونا پارک، مجتمع فرهنگی کمیته امداد

شناسه موتورخانه :B135059225006

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010470086

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/08/03

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد