نام ساختمان و آدرس : ساختمان مرکزی کمیته امداد شیراز/ استات فارس، شیراز، بلوار زند، روبه روی بیمارستان شهید فقیهی

شناسه موتورخانه :B135000940532

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010440084

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/07/30

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد