نام ساختمان و آدرس : ساختمان اداری امور شعب بانک ملی بوشهر/ استان بوشهر، بوشهر، خیابان امام خمینی بانک ملی

شناسه موتورخانه : B3 06500965074572

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010410042

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/07/04

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد