نام ساختمان و آدرس : ساختمان حوزه علمیه خواهران / هرمزگان ، خمینی شهر

شناسه موتورخانه : B6

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010240041

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد