نام ساختمان و آدرس : ساختمان مجتمع خوابگاه مرحوم والی / هرمزگان ، میناب ، بلوار ابن سینا

شناسه موتورخانه : A8

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010190038

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/31

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد