نام ساختمان و آدرس : ساختمان کمیته امداد امام خمینی / استان فارس ، خنج ، میدان شهدا

شناسه موتورخانه : B135083181642

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010110014

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/05/03

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد