نام ساختمان و آدرس :  خوابگاه هجرت / اقلید ، خیابان هجرت

شناسه موتورخانه : A8 5095669942

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB010050010

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1401/04/22

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد