نام ساختمان و آدرس : شهرداری منطقه 8 / شیراز بلوار سیبویه ، انتهای کوچه 4

شناسه موتورخانه : c 115139238340

شماره گزارش بازرسی : SNE01FB000060006

عملکرد موتورخانه ، مطابق با استاندارد ملی شماره 1-16000 مورد تایید می باشد

تاریخ معاینه فنی : 1400/11/24

مدت اعتبار این گزارش یکسال پس از تاریخ معاینه فنی می باشد